PROTOKOLL FRÅN IEEE-EMC FÖRENINGSMÖTE NR 30

2001-09-20 i Kista

Närvarande: 28 st

1. Samling

Ordföranden, Per-Olof Eriksson hälsade välkommen. Värd var Lars-Olov Johansson, SEMKO.

2. Mötesförhandlingar

Valberedningen:

Jan Welinder rapporterade valberedningens förslag till ny styrelse för år 2002. Ordf. Jan Carlsson, vOrdf. Leif Junholm och sekreterare Stellan Stenmark.

Kommande möte:

SP erbjuder sig att vara värd på årsmötet den 22 november. Tema EMC-beräkningar/simuleringar.

Temaförslag för kommande möten:
EMC i rymden, Lennart Åhlen UU, samt SAR och biologiska effekter. För det senare temat kan det vara lämpligt att samordna mötet med SNRV och eventuellt FOI som mötesvärd.

Rapporter från mötesdeltagare:
Kent Madsen, Flextronics Linköping, rapporterade om sin presentation i Seattle beträffande RC, reverberation chamber och SFC, scattered field chamber i samband med produktionstest och konstruktionsverifiering. Jämfört med traditionella metoder erhålls förbättrad noggrannhet till lägre kostnad. Se bifogad fil: madsen2.PDF

Mats Bäckström, FOI, Informerade om en kommande MVK kurs i USA. Kursen ges hos NSWC den 3-7 december, se www.egginc.com/dahlgren. Vidare informerade Mats om starten på en längre studie beträffande korrosionens inverkan på elmiljön. Svensk industri samt NUTEK finansierar undersökningen och den leds av Korrosionsinstitutet. FOI kommer att utföra mätningarna.

Lars-Olov Johansson, SEMKO, informerade att Date of approval CISPR 22 är uppskjutet, CISPR E och CISPR G slås samman till en norm samt att ETSI 3G standarder blir harmoniserade 2002.

Lennart Hasselgren, IVF, informerade om ett nybildat nätverk med 46 deltagare. Nätverkets syfte är ömsesidig hjälp i samband med EMC frågor.

Jan Welinder, SP, informerade att den tyska EMC provningsmarknaden växer stabilt med ca. 5% per år.

Göran Undén, FMV, framhöll vikten av att få med EMC-krav i arbetsmodeller. EMMA har idag stöd för detta. För att klara denna process är det av största vikt att projektledare informeras om möjliga konsekvenser då EMC-kraven inte beaktas under hela projektet.

3. Presentation av SEMKO

Dag Björklöf informerade om SEMKO och de tjänster som tillhandahålls, särskilt EMC relaterade tjänster. Nämnas bör att Bluetooth Qualification Body, BQB, för Sverige finns hos SEMKO samt att GOST R certifiering för Ryska marknaden går att få via SEMKO. Information lämnades även om Swedacs uppdrag åt Dag Björklöf att i Ungern bygga upp en fungerande EMC verksamhet. Denna uppbyggnad är ett viktigt led i Ungerns förberedelser inför inträdet i EU.

4. Bluetooth

Lars-Olov Johansson, BQB, redovisade användningsområde, funktion och kvalificering av Bluetooth produkter. Användningsområdet är ersättning av kablar för korthålls kommunikation. Namnet syftar på Harald Blåtand viking och kung över Danmark som kristnade förenade och styrde över Danmark och Norge. Bluetooth konceptet är öppet. Produkten förbrukar låg effekt och är perfekt för mobila applikationer. Räckvidden är 10 eller 100 meter vid 10 mW respektive 100 mW. En tidslucka i det frekvenshoppande systemet är på 625us och 1600 frekvenshopp sker per sekund. Arbetsfrekvens inom 2.4 GHz bandet, varav 79 MHz utnyttjas. Samtidigt tal och dataöverföring är möjlig. Produkter med Bluetooth idag är mobiltelefoner, PC, handhållna apparater, trådlösa extra apparater, headset, kamera och navigationsutrustning/instrumentering för fritidsbåtar. Apparaten kan antingen vara master eller slav. Alla apparater i ett ”piconet” hoppar tillsammans och frekvenssekvensen bestäms av mastern. Bluetooth kvalificering och typprovning omfattar RF-test samt protokoll och profiltest. Beträffande typprovningen gäller det att klara lokala normer som R&TTE ETS/EN för EU, FCC part 15 för USA samt nationell standard för aktuell marknad.

5. Karakterisering av antenner för Bluetooth applikationer

Jan Carlsson, SP, redovisade pågående arbete med att karakterisera antenner för mobiler och Bluetooth applikationer. Arbetet sker i samarbete med Prof. Per-Simon Kildal på Chalmers och Charlie Carlsson Bluetest. Grundtanken bakom valet av MVK för denna karakterisering är att i bebyggd miljö dominerar flervägsutbredning. I en MVK fås liknande utbredning. Fördelar med MVK blir då, förutom att testkammaren är liten och billig, att ett mycket realistiskt driftfall studeras. För en odämpad skärmad volym gäller att den har resonans vid flera olika signalfrekvenser beroende på att olika moder ger resonans vid olika frekvens. Då Q-värdet är högt blir möjlig avvikelse från resonansfrekvensen liten. Genom införande av en absorbent i kammaren kan Q-värdet sänkas och resonansens frekvensområde breddas. Modtätheten, antalet resonanser/MHz, ökar med ökad frekvens. Lägsta resonansfrekvens bestäms av kammarens volym. Ett intressant relativt mått för jämförande av strålare är Radiation efficiency, Re, där

 

Där Pmax ges av:

Och Prad av:

För Prad är även effekten av missanpassning, förluster och absorbtion med.

Se även bifogad fil: MVK.pdf visande exempel på karakterisering samt verifiering av metoden.

6. EMC arbetet med Bluetooth-applikationer

Lennart Hasselgren, IVF, redovisade arbetet med en Bluetooth produkt. TrySens, ett utvecklingsverktyg för sensorer med trådlös överföring till värddator. Tre institut har samverkat vid utvecklingen av TrySens, IVF, samordnare, ACREO och IMEGO. Data för TrySens, kommunikationssnitt mot sensorn: 8 st A/D, 8 st D/A + digital I/O. Arbetstemperaturområde –20 C° till + 70 C°. Tanken är att TrySens skall stödja utvecklingen av intelligenta sensorer. Viktigt är att TrySens uppfyller alla gällande krav för att ej påverka sensor eller omgivning.

Aktuella verifieringsstandarder är: Elsäkerhet enligt EN 61010-1, EMC enligt ETSI EN 301 489-17, Spurious emission test ersätter utstrålad emission, Radiokrav enligt ETSI EN 300 328-2. Mätning skedde även i klimatkammare.

Resultat: Klarar standard, för immunitet med viss marginal, RS upp till 20 V/m. Sensorkortet var den känsligaste delen. Emissionsbidraget var störst från batterieliminatorn, i övrigt mycket låg nivå. Radioparametrar ligger inom krav. Radiomodulen klarade även utökat krav. Kommentarer: Ersättning av kabel med trådlöst kräver verifiering mot nya standarder.

7. Praktisk EMC och radioprovning av Bluetooth produkter

Björn Rosenquist, manager Communication Equipment SEMKO, gav en översikt av praktisk EMC och radioprovning av Bluetooth produkter. Standarder som tillämpas är: EN 300 328,  EN 301 489-17 och Bluetooth RF specifikationen för version 1.1. Dessa standarder innehåller följande moment. EN 300 328: Effective radiated power, peak power density, frequency range, transmitted spurious emissions och receiver spurious emissions. EN 301 489-17: Radiated emission, Conducted emisssions DC, Conducted emissions AC, Harmonic – Voltage fluctuations and flicker, RF electromagnetic field, ESD, Fast transient (Burst), RF conducted common mode, Transients and surges in the vehicular environment, Voltage dips and interruptions. Testmoment i Bluetooth RF specifikationen för version 1.1. TX parametrar: Output power, Power density, Power control, TX output spectrum – frequency range, TX output spectrum – 20 dB bandwidth, TX output spectrum – adjacent channel power, Modulation characteristics, Initial carrier frequency tolerance, Carrier frequency drift och Out-of-band Spurious Emissions. RX parametrar:Sensitivity – single slot packets, Sensitivity – multi slot packets, C/I performance, Maximum input level och Spurious emissions.

8. Studiebesök

Mätrum för Bluetooth (FAR) och även rum av typ OATS besöktes.

9. Avslutning

Ordförande tackade Lars-Olov Johansson och SEMKO för värdskapet samt hälsade deltagarna välkomna till SP i Borås och kommande årsmöte.

Vid pennan

Stellan Stenmark

Sekreterare