IEEE Sweden EMC Chapter

 

PROTOKOLL FRÅN IEEE-EMC FÖRENINGSMÖTE NR 31

 

 

2001-11-22 i Borås

Närvarande: 24 st

1. Samling

Vice ordförande, Jan Carlsson hälsade välkommen. Värd var Jan Welinder, SP.

2. Årsmötesförhandlingar

o        Val av mötesordförande, Jan Carlsson SP

o        Mötet ansågs behörigt utlyst

o        Årsberättelse, se bilaga 1

o        Ekonomisk rapport, se bilaga 2

o        Mötet uppdrog åt nya styrelsen att arbeta för kostnadsersättning från IEEE Sweden för de kostnader som uppstod i samband med föreningens åtaganden seminariet november 1999.

o        Ansvarsfrihet beviljades styrelsen

o        Val av ny styrelse. P-O Eriksson presenterade valberedningens förslag. Mötet godkände förslaget och valde för verksamhetsåret 2001/2002 följande styrelse: Ordförande Jan Carlsson, vice ordförande Leif Junholm sekreterare och kassör Stellan Stenmark

o        Avgående ordförande P-O Eriksson avtackades av Jan Carlsson

o        Valberedning, omval av tidigare valberedning, Jan Welinder, P-O Eriksson och Bo Jakobsson

o        Till årsmötet överförda frågor: Förvaltning av medlemsregistret.

o        Från företag har inkommit begäran att kunna få skicka ut information till medlemmar registrerade i vårt medlemsregister.


Följande beslöts:

1)      Samtliga IEEE registrerade medlemmar får en kopia av registret.

2)      Förfrågan  görs till samtliga medlemmar för registrering av önskan att ta del av information från företag och organisationer.

 

Årsmötesförhandlingarna avslutades och nu åter till ordinarie agenda.

 

3. Kommande möte:

Den 4 april 2002 planeras för ett möte med temat ”Störningskällor i olika miljöer”. Plats Linköping och värd FOI.

 

Temaförslag näst kommande möten:

Septembermötet föreslås få temat ELF + EM och biologiska effekter. Påverkan på Blood-Brain barriären av ELF.

 

Det kan vara lämpligt att samordna detta möte med SNRV. Vidare föreslogs att vi bör arrangera de av IEEE  utsedda ”Distinguished Lecturers”. För 2001 – 2002 finner vi Ph.D Maria Sabrina Sarto ”La Sapienza” och Dr. Bud Hoeft som DL. För mer information se: http://www.ieee.org/organizations/pubs/newsletters/emcs/summer01/hill.htm         

 

Årsmötet 2002 föreslås bli ett tvådagars seminarium med bland annat inbjudna föreläsare.

 

4. Nyheter och meddelanden från mötesdeltagare, övrigt:
Ingemar Islander: Hur aktiverar vi resten av medlemmarna (80 %)? Hur får föreningen bättre ekonomi, sälja annonser på vår hemsida?

 

Lars Gunther: Kan vi stödja medlemmarna med frågor och svar inom EMC området på hemsidan, frågan överfördes till styrelsen.

 

Torbjörn Karlsson: EMICON AB har flyttat till Ideon i Lund. Forskarbyn IDEON, SE-223 70 LUND,  Telefon: 046 286 46 30, Fax: 046 286 85 07, Besöksadress: Scheelevägen 15

 

Göran Undén: Informerade att EMEC System Simulator arbetet fortskrider. Ingen ny version har släppts på grund av instabilitetsproblem förorsakat av inkompatibilitet mellan Borland  C++ Builder och Matlab 6+1. Inkomna remissvar har beaktats, främst gäller det dialogrutor som förändrats. En ny version vilken klarar ledningsbundna störningar inklusive fält till ledning, ledning till fält, är klar. Denna version beräknas släppas om ca 6 månader. Fältinträngning via aperturer till kavitet återstår. Ny version av EMMA med referenser till EMEC beträffande kablar och kablars förläggning planeras komma juni 2002. Nuvarande upplaga i pappersformat är slut. EMMA på CD har M-nummer 7702-000 141 och kan beställas via fax 08- 5628 1961 till en kostnad av 500:-.

 

Mats Bäckström/Jan Carlsson: Informerade om RVK02 i Stockholm 10 – 13 Juni 2002

 

5. Presentation av SP

Jan Welinder: SP utlokaliserades från Stockholm 1975. 10% av omsättningen används för forskning och spridning av forskningsresultatet. För ytterligare information hänvisas till http://www.sp.se/sv/default.htm         

 

6. Jämförelse mellan simuleringar och mätningar på fordon

Peter Ankarson, SP. Simulering och mätresultat för fastställande av koppling mellan antenner monterade på fordon redovisades. För simuleringsunderlag användes befintligt mekanik CAD-data. Metallytorna förenklades för att få mindre simuleringsdatamängd. Metoden liknar den som används vid hållfasthetsberäkning av metallstrukturer, data reduceras till för uppgiften erforderlig mängd. Den nu datareducerade strukturen indelas i små kuber. Excitering sker vid signalkällan med en tidsdiskret gaussisk puls vid t = 0. Beräkning av magnitud sker sedan för varje cell i volymen.  Pulssvaret för godtycklig kub beräknas och efter FFT erhålls frekvenssvaret för kuben. Mätning utfördes i OATS och då jordplanet har god funktion i OATS mättes även E-fältet. Vertikal och horisontal komponent registrerades. Vertikalkomponenten var dominant, antennerna var vertikalt placerade på taket respektive höger bak. Syftet var att fastställa kopplingen mellan antenner i olika positioner. God överensstämmelse erhölls mellan simulering och praktiska mätningar.

 

Presentationsmaterial:

Jämförelse mellan simuleringar och mätningar på fordon av Peter Ankarson och Jan Carlsson, SP Borås

Measurements and Simulations

 

 

7. Semi-empirisk modellering av apertur

Torleif Martin, FOI. En ny metod att införa modeller av komplexa aperturer i FDTD simulering presenterades. Istället för att lösa upp aperturens geometriska detaljer betraktas aperturen som en magnetisk dipol. Dipolens egenskaper bestäms genom mätning av aperturens transmissionskoefficient. Denna semi-empiriska modell möjliggör beräkning av aperturers inverkan där aperturens minsta dimension är mindre än FDTD cellen. Metoden har tillämpats på en skärmningsbox med kvadratisk apertur och nitförband. Presentationen visade jämförelse mellan simulerad och uppmätt skärmningseffektivitet. Resultatet visar att en mycket komplex apertur kan ersättas med en punktkälla vid simulering av skärmningseffektiviteten.

 

8. Konsten att uppnå god överensstämmelse mellan FDTD simulering och mätningar

Göran Eriksson, Saab Avionics AB. För en ihålig metallcylinder med komplex inre metall och dielektrisk-struktur påvisades god överensstämmelse mellan FDTD simulering av fältinträngning via smala slitsar och praktisk fältmätning. Detta under förutsättning att tillräcklig rumsupplösning tillämpas för simulering, 1 mm, och stor noggrannhet vid mätuppkoppling. Se bifogat dokument för fler detaljer. Författaren konstaterar att både simulering och mätning bör användas vid en analys. Mätresultat påverkas av faktorer som kan vara svåra att förutsäga samtidigt som simuleringsmodellen kan vara bristfällig. Då båda resultaten överensstämmer kan resultatet vara tillförlitligt.

 

Göran Erikssons föredrag ”Microwave Coupling into a Generic Object. FDTD Simulations and Comparisons with Measurements.” är utarbetat I samarbete med Hans-Johan Åsander, SAAB Avionics Linköping samt Mats Bäckström och Johan Lorén, Swedish Defence Research Agency, FOI Linköping.

 

8. FLO/EMC,  en TLM kod för EMC beräkningar

Christer Bjurek, EMW. Simulering av emission från en radiokasett presenterades. Syftet var att visa skärmningseffektivitet hos befintlig utrustning för att kunna beräkna emissionsnivån för RÖS. Intressant var att iaktta strålningens utbredning mellan kaviteter i kassetten. Erhållna emissionsnivåer ligger +/-  10 – 15 dB absolut. Relativa noggranheten uppskattas till 1 – 3 dB. Metoden kan även användas för utplacering av lågnivåkretsar i ett TRX system.

 

Christer Bjureks presentationsmaterial är utlagt på IEEE Sweden Sections Membership Login sida. Användaridentitet och lösenord erfordras.


9. Studiebesök

Mätrum av typ FAR och OATS visades samt även en modväxlad kammare. Den modväxlade kammaren används framför allt för mätningar på mobilantenner i urban miljö enligt en ny effektmetod. Se protokoll nummer 30 där denna metod beskrivs.

10. Avslutning

Avgående ordförande tackade Jan Welinder och SP för värdskapet.

 

Vid pennan

Stellan Stenmark

Sekreterare


                                                                                                                                    Bilaga 1

 

 

Årsberättelse verksamhetsåret 2000 –2001

 

Under året har tre möten avhållits.

 

2000-11-01               Årsmöte i Västerås

Tema: EMC och Tågelektronik.  Adtranz var värd och Bengt Lindvall gav en presentation över verksamheten.

Rubriker:
CW-metoden, Torbjörn Karlsson EMCON.
RFI från tågelektronik, Jan-Olof Häggblad.
EMC-granskning av delsystem, Anders Eriksson.
Hur en TCF skapas med hjälp av Competent Body, Per Wadman
Studiebesök på lokverkstaden
Mötet samlade 35 deltagare.

 

2001-04-05               Möte i Uppsala

Tema: Åska. Uppsala Universitet var värd och Prof. Vernon Cooray  gav en presentation över Division of  Electricity and Lightning Research.

Rubriker:
Undersökning av elektricitet – nya utmaningar, Prof. Mats Leijon
Åskskydd och EMC, Prof. Viktor Scuka
Åskparametrar, Prof. Rajeev Thottappillil
Studiebesök på institutionens högspänningslaboratorium
Mötet samlade 38 deltagare varav 7 icke medlemmar och 2 studenter.

 

2001-09-20               Möte i Kista

Tema: Bluetooth. SEMKO var värd och  Prof. Dag Björklöf presenterade SEMKO:s och deras utbud av EMC-tjänster.
Rubriker:
Bluetooth, Lars-Olov Johansson
Karakterisering av antenner för Bluetooth applikationer, Jan Carlsson SP
EMC arbetet med Bluetooth-applikationer, Lennart Hasselgren IVF
Praktisk EMC och radio provning av Bluetooth produkter, Björn Rosenquist
Studiebesök, mätrum för Bluetooth (FAR) samt rum av typ OATS
Mötet samlade 28 deltagare.

 

 

Antal medlemmar 2001-09-22: 100 st registrerade hos IEEE och 40 st ej registrerade hos IEEE totalt 140 st.

 

Stellan Stenmark

Sekreterare

 

 

 


                                                                                                                                    Bilaga 2

 

 

 

Ekonomisk rapport 2000 – 2001

 

 

2000-12-29        Ingående saldo                                   5.036,97

2001-01-23        Avgift bankgiroanslutning                          200,00

2001-11-22        Utgående saldo                                   4.836,97

 

 

Stellan Stenmark

Kassör