IEEE Sweden EMC Chapter

 

PROTOKOLL FRÅN IEEE-EMC FÖRENINGSMÖTE NR 32

 

2002-04-04 i Linköping

Närvarande: 40 deltagare


1. Samling

Ordförande Jan Carlsson hälsade välkommen. Värd var Mats Bäckström, FOI.

 

2. Mötesförhandlingar

Protokollet från årsmötet godkändes. Föreningen har erhållit SEK10.000,- som kostnadsersättning för tidigare utlägg i samband med inbjuden föreläsare. Vi har därmed medel att arrangera en tvådagars aktivitet i samband med kommande årsmöte. På Lars Günthers fråga om vi kan stödja medlemmarna med frågor och svar inom EMC området på hemsidan, gav styrelsen följande svar: ”Vi har idag inom styrelsen ej tid att administrera denna funktion. Vi rekommenderar därför, att medlemmarna uppsöker denna tjänst, administrerad av andra på websiter. Vi har sökt men ej funnit diskussionssida angående EMC. Den som finner adressen för en sådan plats, ombeds informera undertecknad.”

 

3. Kommande möte

Nästa möte beslöts bli avhållit den onsdag den 18 september 2002 i Stockholm med tema:

Transienter och Signalintegritet

 

Därpå kommande möte, vilket även är årsmötet, beslöts äga rum den 19 - 20 november 2002. Tema blir då:

Experimental and Theoretical Analysis of Electromagnetic Shielding of Cables, Connectors and Enclosures

Vi hoppas då få lyssna till ett flertal inbjudna föreläsare.  önskan har inkommit om tema: EMC-riktig jordning.

 

4. Nyheter och meddelanden från mötesdeltagare, övrigt
Antalet registrerade medlemmar är 140 varav 100 är betalande. Turbulensen inom elektronikbranschen har satt spår i medlemsregistret. Flera tidigare medlemmar är inte längre kvar, men flera nya har registrerats. Vi hälsar Er alla välkomna! Förstagångsbesökare gavs tillfälle till presentation. Det var intressant att få möta Er. Vi fick även erbjudande om värdskap för septembermötet från Gunnar Larsson, KTH, vilket vi tackar för.

 

önskemål framfördes, att vi lägger ut en kalender på hemsidan för kommande konferenser och aktiviteter av allmänt EMC intresse.

 

Ulf  Nilsson efterlyste artiklar till E3Magazine. Ni som har materiel att publicera, tag vänligast kontakt med Ulf!

 

Göran Undén informerade om EMEC, Systemsimulator. Arbetet fortskrider. Vi ser nu fram mot version 2.0. Före släppning av den nya versionen skall testgeneratorer med standardnivåer för att kunna utvärdera påkänning relativt gällande standard införas. Funktionen fält till kablage är inte heller fullt infört. Det som fattas, är inträngning genom skärm. Version 2.0 beräknas bli släppt under hösten 2002.

 

Mats Bäckström lovade att redovisa deras arbete kring aperturer under årsmötet i november.

 

5. Presentation av FOI

Värd för dagens möte var FOI. Mats Bäckström hälsade oss välkomna och informerade om att FOI, Totalförsvarets Forsknings Institut bildades vid sammanslagning av FOA och FFA år 2000. Berörda orter är Linköping, Stockholm, Umeå och Grindsjön. För ytterligare information hänvisas till: http://www.foi.se/!


6. EMC-riktig jordning i satelliter

Lennart Åhlén, Uppsala Universitet, Institutet för Rymdfysik

Lennart ansvarar för satellitbaserad mätdatainsamling av plasmatäthet och magnetfält.

 

Solvinden består av plasma d.v.s. gas där en del av atomerna uppspjälkats i fria elektroner och joner. Plasma påverkas starkt av elektriska och magnetiska krafter. Elektrontätheten i plasmat kan variera mellan 0.1 till 106 elektroner per cm3. Plasmasensorn placeras på en vajerbom, som släpps ut 1 till 50 m ifrån satelliten. I serie med bommen finns en spänningskälla, och slingströmmen bom – sond – satellit mäts. Strömmen beror av slingresistansen. En komponent i slingresistansen är resistansen för retursträckan sond - satellit. Denna beror av plasmatätheten. Sensorns arbetsområde är 100 pA till 10 μA.

 

Magnetfältet mäts med magnetometrar. Fältnivå 0.1 – 10e5 nT. Givet dessa låga nivåer och samfunktion med övrig elektronik i satelliten blir jordimpedanser avgörande för systemfunktionen. En steg för steg lösning till dagens jordningssystem redovisades.

 

Presentation: Se bifogat dokument: Jord i satelliter

 

Mer information om satelliter, plasma och magnetfält finns att hämta på:

http://www.irf.se/rpg/popular/index.html        

 

7. Mätningar av störningar i bebyggd miljö

Elisabeth Löfsved, FOI

Syftet för denna undersökning är att fastställa gränsvärden för RöS. Undersökningen bekräftar nivåer för gällande normer.

 

Presentation: Se bifogade dokument: Mätningar av störningar i bebyggd miljö samt Man-Made Noise Measurements Considering Digital Communication Services

 

8. PLC data via kraftnätet

Olle Hansson, Birka Energi

Ur EMC synpunkt är intresset störst beträffande möjlig fältemission från PLC anläggning. Mätresultat från provinstallation redovisades. Med en datahastighet av maximalt 512 kbps uppmättes i frekvensbandet  3 MHz till 5 MHz en förhöjd fältnivå, 15 – 25 dB, över bakgrundsnivån vid mätavstånd 1.5 meter från anläggningen. Bakgrundsnivån registrerades till mellan –30 dBm och –70 dBm inom frekvensintervallet 1 till 10 MHz. För sträckdämpning motsvarande nivåhöjningen 25 dB krävs ytterligare 27 meter d.v.s. ca 30 m mellan störningskällan och mätpunkten. Arbete pågår med modulationsmetoder och sänkning av utmatad signaleffekt på elnätet för att kunna öka bandbredden och sänka fältemissionen.

 

Presentation: Se bifogat dokument, PLT - Practical Results From Final Field Trials

 

9. Intryck från en PLC konferens hösten 2001

Hans Sundkvist, FMV

Standardiseringsarbete för PLC pågår. CEPT lägger förslag på nivå till ETSI för beslut. En debatt pågår om var nivån skall läggas. Den tyska normen NB 30:s nivåer är ett av alternativen. Exempel på NB 30 nivåer vid 3 meters mätavstånd är: 2 MHz 37.4 dBμV/m, 10 MHz 31.2 dBuV/m och 30 MHz 27 dBμV/m. NATO, BBC, EBU m.fl. anser att denna norm är 20 – 30 dB för hög. Enligt NATO krävs då ett skyddsavstånd i miljön ”quite rural” vid 2 MHz på 900 meter, 10 MHz på 380 m och vid 30 MHz på 320 m. Avstånden är beräknade utifrån bandbredden 3 kHz.


10. Störningsrisker vid militär användning av tredje generationens mobiltelefoni

Peter Stenumgaard, FOI

Detta arbete är en del i forskningen på FOI för att få svar på frågan: När har telekonflikter stor inverkan på robustheten för ett sambandssystem? Frågan aktualiseras, då önskemål finns att kunna använda civil teknik och samtidigt uppfylla militära särkrav.

 

Slutsats: Störningsnivåerna från samlokaliserad COTS kan utgöra ett stort problem. Telekonflikter påverkar systemets kapacitet, täckningsområde och tjänstekvalitet.  Funktionerna effektreglering och inledande anslutning till nätet kan påverkas av telekonflikter.

 

Presentation: Se bifogat dokument: Störningsrisker vid militär användning av tredje generationens mobiltelefoni

 

11. Studiebesök, bakgrundsmätsystem

Mikael Alexandersson, FOI

Vi besökte den mätanläggning, som är installerad i en container, för mätningar av störningar i bebyggd miljö.

 

12. Avslutning

Jan Carlsson summerade dagen och tackade Mats Bäckström för värdskapet.

 

 

Vid pennan

Stellan Stenmark

Sekreterare IEEE EMC Society, Sweden Chapter