Sweden EMC Chapter

 

PROTOKOLL FRÅN IEEE-EMC FÖRENINGSMÖTE NR 33

2002-09-18 Stockholm, KTH

Närvarande: 27 st

1. Samling

Vice ordförande, Leif Junholm hälsade välkommen.

2. Mötesförhandlingar

Protokollet från föregående möte godkändes. Årsmötet, 19 - 20 november, förläggs till FOI i Bromma, tidigare FFA efter erbjudande av FOI att stå för värdskapet. Inbjuden föreläsare är Bud Hoeft från USA. Han är utvald till föreläsare av IEEE. Kostnader i samband med denna inbjudan täcks av föreningens medel.

3. Kommande möte

Det besköts, att vårens möte skulle äga rum den onsdagen den 9 april 2003 med tema:

EMC-riktig jordning

Kockums AB, Karlskronavarvet erbjöd värdskap, vilket vi tackar för.  Önskemål om ett möte med bioeffekter som tema efterlystes. Kjell Hansson Mild föreslogs till föreläsare.

4. Nyheter och meddelanden från mötesdeltagare i övrigt

·              Ingemar Islander informerade om IEEE symposiet i Mineapolis, Minnesota, USA. Därvid efterlystes konferens och konferensvärd i norra Europa. Kommande konferens i Zürich är den sista i en serie av konferenser med ETH som värd. Här har vi i Norden möjlighet att ta initiativ till arrangemang av en framtida konferens. IEEE EMC har uttalat önskemål om en internationell konferens p. a.

·              Bo Jakobsson, Aerotech Telub AB Östersund informerade om att företagets EMC-verksamhet nu 10 års jubilerar som ackrediterat laboratorium.

·             Mats Bäckström rapporterade från ett av URSI:s möten. URSI är en internationell motsvarighet till vårt nationella SNRV. Mera information finns på:

                    http://www.intec.rug.ac.be/ursi/

Bland presentationerna kan nämnas: EM-terrorism - här bekräftas tidigare teorier och experiment. WHO förmodar ”Möjlig cancer” från lågfrekventa EM fält. Energitransport från solceller i rymden med effekter på upp till 700 GW har testats gentemot mottagaranläggningar, som byggts på jorden. HPM är nu nära operativ status och tester har utförts i det forna Jugoslavien och Irak.

·              Ulf Nilsson informerade från IEEE EMC symposiet i Sorrento, Italien: NIST diskuterar användning av modväxlad kammare för all strålad mätning - såväl emission som immunitet. För frekvenser under den gräns, där modtätheten är tillräckligt stor för användning av modväxlad kammare, föreslås strömprob/strömsond. Idén stöds av A. C. Marwin. Beträffande PLC uttalades oro för en allt för hög störningsnivå. Inga gränsvärden har antagits. T. Hubing rapporterade om ökade kostnader hos företag på grund av brist på EMC. Trenden är mer elektronik och ökad integration. Kostnaderna för att erhålla EMC beräknas utgöra 4 till 5 procent av en produkts kostnad. För närvarande finns det mera än 200 olika standarder. Detta föranleder CENELEC att påpeka, att ca 12 stycken bör räcka. Överlappningstid för en ny standard ska ändras från två till minst tre år. För att undvika stående vågor mellan spännings- och jordplan har A. C. Marwin gjort framgångsrika försök med att avsluta resistivt mellan planen.

5. Presentation av TET på KTH

Värd för mötet var Docent Gunnar Larson, som hälsade oss välkomna och informerade om att Teoretisk Elektroteknik, TET, är en avdelning till Alfvénlaboratoriet. Se för övrigt:

http://www.alfvenlab.kth.se/

Totalt finns på laboratoriet fyra avdelningar:

·              Plasmafysik –rymdexperiment – jonmotor

·              Fusionsplasmafysik –teori och laboratorieexperiment under ledning av Professor James Drake

·              Tillämpad elektrofysik –acceleratorutveckling och plasmatillämpningar

·              Teoretisk elektroteknik –elektromagnetisk fältteori.  Se t.ex. en artikel i tidskriften Nature om svart norrsken!

                   http://www.nature.com

6. Kapacitiva plan och avkoppling vid Ingvar Karlsson Ericsson AB

Påverkan från störningsström genererad av en integrerad krets (IC) injicerad i ett kapacitivt plan (PCB) samt effekten av avkopplingskondensator mellan planen redovisades. Studien är utförd i både tids- och frekvensdomän. Se vänligast bifogade filer:

Decoupling_IEEE.ppt

Avkoppling_IEEE.pdf

7. Simulation of Transient Protectors and Their Co-ordinations by Hong Tang, Ericsson AB

Co-ordination of protection circuit, why simulation? Model of protection component. A Circuit simulation tool – ATP-EMTP is described and a few examples are shown. Se bifogad fil:

Transient_Protectors.pdf

8. Antennforskningen på Teoretisk Elektroteknik vid Patrik Persson

Kort presentation om tidigare forskning. Varför nystart? Konforma antenner, ej elektromagnetiska krav och önskemål. Bredbandiga gruppantenner. För mer information se:

Antenner_TET_del1_PatrikP.pdf

Antenner_TET_del2_StigE.pdf

9. EMI/SI aspects of high frequency cable in telecom applications by Hong Tang, Ericsson AB

The presentation cover: Attenuation due to the skin effect, dielectric losses, cross talk between pairs, especially signal connectors, impedance mismatch, unbalance for a differential pair cable, skew of the pair cable, EMI and Flexibility. För mer information se bifogad fil:

SI and EMI issues1.pdf

10. Studiebesök, Alfvénlaboratoriets fusionsforskningsexperiment vid James Drake

James Drake hade en mycket engagerande presentation om pågående fusionsforskningsexperiment. För mer information se bifogade fil:

DrakeFusionPresentation.pdf

11. Avslutning

Leif Junholm summerade dagen och tackade föreläsare för deras insatser samt Gunnar Larson för värdskapet.

Vid pennan

Stellan Stenmark

Sekreterare IEEE EMC Society Sweden Chapter