Sweden EMC Chapter

 

PROTOKOLL FRÅN IEEE-EMC FÖRENINGSMÖTE NR 34

 

2002-11-19 – 2002-11-20

 

Stockholm, FOI

 

 

Närvarande: 34 medlemmar och 19 besökande

1         Samling

1.1          Ordförande Jan Carlsson hälsade välkommen

1.2          Mötesförhandlingar

1.3          Val av mötesordförande, Jan Carlsson

1.4          Val av sekreterare, Stellan Stenmark

1.5          Mötet ansågs behörigt utlyst

1.6          Protokollet från föregående möte godkändes

1.7          Årsberättelse och ekonomirapport presenterades

1.8          Årsberättelse

1.9          Ekonomisk rapport

1.10       Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002

1.11       Bo Jakobsson presenterade valberedningens förslag:

1.12       Styrelse: omval av Ordf. Jan Carlsson, Vice ordf. Leif Junholm samt sekr. & kassör Stellan Stenmark.

1.13       Valberedning: omval av Jan Welinder, P-O Eriksson och Bo Jakobsson. Nyval, suppleant Krister Bjurek.

1.14       Val av revisorer. Frågan väcktes av Ulf Nilsson. Mötet uppdrog åt valberedningen att vid kommande årsmöte framlägga förslag på två revisorer till att granska räkenskaperna för verksamhetsåret 2004.

1.15       Årsmötesförhandlingarna avslutades

2         Kommande möte

Vårmötet 2003 blir i Karlskrona, onsdagen den 9 april. Tema EMC-riktig jordning.

Erbjudande från Dag Stranneby, Örebro universitet, om värdskap för septembermötet mottogs tacksamt. Tema septembermötet är ESD. Mekanismen bakom laddningsseparation önskas belyst.

3         Nyheter och meddelanden från mötesdeltagare i övrigt

·              Lars-Erik Juhlin efterlyste kort genomgång av läget beträffande standarder i samband med EMC möte.

·              Ulf Nilsson efterlyste artiklar till E3 Magazine.

·              Göran Undén meddelade att ny version av EMEC, EMC simuleringsprogramvara, kommer att släppas före 2003.

·              EMC symposiet i Zürich, februari 2003, genomförs för sista gång i sin nuvarande form. Förslag har lags angående sammanslagning av Zürich och Sorrento symposierna

4         Presentation av FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

Värd för mötet var Per Ohlin. Per presenterade FOI:s organisation och verksamhet. 1220 personer är verksamma inom FOI fördelat på 860 forskare och 360 med teknikstöd. Huvudman är Sveriges regering, försvarsdepartementet. Verksamheten är fördelad på tre geografiska platser Stockholm, Södertörn och Linköping.  Kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling och utredning för totalförsvaret. I Stockholm finns verksamhet på flera platser, Brommaenheten, FFA, är verksam inom experimentell aerodynamik, beräkningsaerodynamik, struktur- och materialteknik, vindenergi och luftfartsteknisk miljöforskning. FFA är en av FOI:s sju forskningsenheter. Den intresserade kan inhämta mer information på hemsidan. Se: http://www.foi.se/

5         Bud Hoeft, inbjuden talare och av IEEE EMC Society distinguished Lecturer

Rubriker på Bud´s presentationer, dokumentationer i bilagorna.

 

·              Se: How Electromagnetic Energy Penetrates Conductive Barriers short

·              Se: Electromagnetic Shielding of Cables and Connectors

·              Se: Experimental-Theoretical Enclosure Analysis

·              Se: A View of Electromagnetic Life Above 100 MHz

6         Martin Wiles, ETS

Presentation av produktprogram från ETS och EM TEST.; underlag saknas

7         Ingemar Islander, CE-BIT

Presentation av produktprogram från AR; underlag saknas

8         Per Ohlin, FOI, T1500 Transonic Wind Tunnel, studiebesök

Institutionen förfogar över vindtunnlar för provning inom ett brett hastighetsområde från låga upp till hypersoniska hastigheter. För industrirelaterad provning utgör låghastighetstunneln LT1 och de två höghastighetstunnlarna S4 och T1500 de viktigaste resurserna. De mindre vindtunnlarna användes företrädesvis för forskningsuppdrag.

Anläggningarna är utrustade med modern mätutrustning för bestämning av krafter, tryck och hastigheter, vid både stationära och instationära förlopp. Ett antal olika moderna metoder för visualisering av strömningen tillämpas.

9         Middag och sociala aktiviteter, sponsorer ETS, EM TEST och AR

En smaklig middag avnjöts i mycket trivsam miljö på KB, Smålandsgatan. Ett varmt tack till samtliga sponsorer och i synnerhet till Ingemar Islander och CE_BIT som tagit kontakt med sponsorer samt arrangerat för middagen på KB.

10    Kristian Karlsson och Ulrich Stein, SP, Antennkalibrering

Tre metoder för antennkalibrering samt metodernas för och nackdelar redovisas tillsammans med metodernas tillämpning i  OATS och FAR:

·              Referens antenn metoden.

·              Tre antenn metoden.

·              Två antenn metoden.

Kalibrering av Transfer Standard Probe i TEM-Cell, kalibrering av FAR med Transfer Standard Probe och kalibrering av test-probe i FAR.

Se: Kalibrering vid SP

11    Göran Undén, FMV, Torbjörn Karlsson, EMICON och Jan Carlsson, SP presentation av EMEC

·              Göran presenterade EMMA-handboken utgåva 2. Utgåva 2 finns på Bok- och blankettförrådet tfn. 08-56 29 19 10, kl 08.00 – 11.15 eller fax 08 – 56 28 19 61. Pappersutgåva: M 7773-000750, 2000:- + moms, CD-utg: M 7773-000760, 500:- + moms

·              Göran redovisade EMEC´s tillblivelse och principiella uppbyggnad. EMEC systemsimulator på CD: M-7702-000491, pris ej fastställt.

·              Torbjörn Karlsson beskrev beräkningsmodeller.

·              Jan Carlsson gav simuleringsexempel på dator.

12    Adam Zdunek, FOI; A Three-dimensional hp-Adaptive Finite Element Approach to Radar Scattering Problems

·              Background & Introduction. The motivation for reliable and accurate EM computations in stealth technology

·              The scattering problem in terms of the electric field, E(x). Strong and weak forms of the EM scattering BV problem. The FE+IE approach. Definition of Radar Cross Section (RCS)

·              Residual a posteriori error estimation. Implicit and explicit estimates of the error, E - Eh , in terms of the energy norm. Estimates of the error in quantities of interest. RCS-related goal-oriented error estimates.

·              RCS-related, goal-oriented h-adaptivity. The steps of the h-adaptive procedure. Numerical results. Sphere, disk, cavities.

·              Summary & Conclusions

Se: IEEE FFA Ad-Cd

13    Ming Ye, Ericsson, EMI Radiation from a Shielding Signal Cable Inside Subrack

Abstract:

In this report, electromagnetic emission from wire antenna at subrack level for BYB 501 cabinet has been analyzed using the three different methods, (1) the FDTD (Finite-Difference Time-Domain) simulation, (2) the MoM (Method of Moment) simulation, and (3) measurement.

Through comparison between the simulated and measured results, validation of the simulation results has been performed. The aim of the report is to be aware of applicability and efficiency of the simulation methods in product design and development.

Se: EMI Radiation from a Shielding Signal Cable Inside Subrack

14    Mats Bäckström, FOI, Apertures Transmission Cross Section for Prediction of Shielding Effectiveness of Enclosures

Objective:

·              To calculate and to estimate the shielding effectiveness of realistic, electrically large enclosures.

Two approaches:

·              The semi- empirical FDTD model (T Martin et al.).

·              Simple analytical model for bounding estimates.

Se: Apertures Transmission Cross Section for Prediction of Shielding Effectiveness of Enclosures.pdf

15    Avslutning

Jan Carlsson summerade dagarna och tackade föreläsare för deras insatser samt Per Ohlin för ett mycket bra arrangerat värdskap.

 

Vid pennan

Stellan Stenmark

Sekreterare

IEEE Sweden EMC Society Chapter