PROTOKOLL FRÅN IEEE-EMC FÖRENINGSMÖTE NR 35

 

Tid: 2003-04-09

Plats: Kockums Karlskronavarvet i Karlskrona

Närvarande: 27 stycken

 

1                   Samling

1.1                 Ordförande Jan Carlsson hälsade välkommen.

1.2                 Mötesförhandlingar.

1.3                 Mötet ansågs behörigt utlyst

1.4                 Protokollet från föregående möte godkändes

2        Kommande möte

Höstmötet kommer att äga rum tisdag den 23 september 2003 i Örebro.

Temat blir: ESD.

Erbjudande från Jan Welinder, SP, om värdskap för årsmötet 2003-11-26 togs emot tacksamt. Tema för årsmötet är: EMC i system.

Biologisk påverkan av EM-fält är ett efterlyst tema.

3        Nyheter och meddelanden från mötesdeltagare

·              Jan Welinder, SP, rapporterade från arbetsgrupp 2:s möten:
- Alternativa mätmetoder kräver möjlighet till överföring av gränsvärde mellan metoder. För enkel metod med dipol är det lätt men med mer komplexa metoder ges stor spridning mellan mätvärden. Mellan OATS och FAR gäller nivåskillnad av +/- 5 till 6 dB. Hur skall gränsvärdena hanteras vid ny metod? CISPR 22 utgör norm.
– Behovet av gränsvärde för emission över 1 GHz är inte så stort därför drivs denna fråga ganska långsamt. Förslag till gränsvärde finns framtaget, och vi kommer nog så småningom ha standarder även för mikrovågsemission.
- Fordonsapplikationer har ett eget EMC-direktiv som för närvarande bara ställer immunitetskrav för säkerhetskritiska funktioner. Detta stämmer ej med EMC-direktivet. Snart kommer immunitetskrav för alla fordonsfunktioner och –komponenter.
- PLC, power
line communication, arbetsgruppen arbetar med värden vilka i  stort sammanfaller med CISPER 22. Nivåskillnaden mellan olika förslag är stor, upp mot 60 dB!

·              Stellan Stenmark, sekreterare och kassör meddelade, att han ej kommer att ställa upp till omval kommande årsmöte.

4        EMC verksamhet i fartygsprojekt, Kockums AB, Jan-Olov Brink

Värd för mötet var Kockums Karlskronavarvet vid Jan-Olov Brink. Vi fick en mycket intressant presentation av varvets verksamhet och i synnerhet dess arbete med att reducera möjligheten till upptäckt genom användning av ”smygteknik”.  Smygteknik innebär minskad upptäckt genom liten miljöpåverkan. Berörda egenskaper eller signaturområden är: elektromagnetik, magnetism, termiskhet, radarmålarea och akustisk. För minskad påverkan inom dessa områden krävs, att alla funktioner i fartyget optimeras med avseende på önskad specifikation. Till exempel skall åskskyddet ges egenskaper för den primära funktionen, samtidigt som de ska uppfylla de inom signaturområdena uppställda kraven. Genom att möta uppställda krav på signaturskalet kan fartyg av typ korvetten Visby undgå upptäckt.

 

5        Byggnadsarmering för jordning och skärmning, Emicon, Sven Garmland

Emicons analysarbete och mätningar beträffande användning av byggnadsarmering för jordning och skärmning redovisades. Detta är ett projekt, som är finansierat genom Statens Räddningsverk. Fullständig rapport finns på www.srv.se

Se där PUBB54-225 - Beräkningar av skärmningsegenskaper hos armeringsbur!

·              Se bilaga!: Byggnadsarmering

6        Historisk rundvandring på varvsområdet i ett EMC perspektiv, Kockums AB, Jan-Olov Brink

Vi bjöds på en mycket engagerande visning av varvet, dess uppkomst och utveckling till idag. Besök på marinmuseet och deltagande i guidad tur på varvet rekommenderas för dem, som har möjlighet. Det bör nämnas, att Karlskronavarvet är upptaget på UNESCO: s lista över världsarv.

7        Grounding in Lightning Protection, Rajeev Thottapillil. Division for Electricity and Lightning Research Ångström Laboratory Uppsala University, Sweden

Presentationen omfattade:

·         Some properties of lightning relevant for grounding

·         Impulse tests on ground electrodes –Experiments in South Africa

·         A new model for soil ionisation and grounding

·         Application of this new model to different cases

·         Grounding of communication tower

·         Importance of grounding in large distributed system

8        Riktig jordning, Emicon, Torbjörn Karlsson

Se bilaga!:

Jordning IEEE april 2003

9        Jordning och signalkvalitet, EMC SERVICES AB, Miklos Sterner

Se bilaga!:

EMCS jordning

10      Summering

Jan Carlsson summerade dagen och tackade föreläsare för deras insatser samt Jan-Olov Brink för ett mycket bra arrangerat värdskap.

 

Vid pennan

Stellan Stenmark

Sekreterare

IEEE Sweden Section EMC Chapter