PROTOKOLL FRÅN IEEE-EMC FÖRENINGSMÖTE NR 36

 

Tid: 2003-09-23

Plats: Örebro Universitet i Örebro

Närvarande: 30 medlemmar och 6 gäster, dvs. 36 i allt

 

1                   Samling

1.1                 Ordförande Jan Carlsson hälsade välkommen.

1.2                 Mötesförhandlingar.

1.3                 Mötet ansågs behörigt utlyst

1.4                 Protokollet från föregående möte godkändes

2        Kommande möte

Årsmötet 2003 kommer att äga rum onsdagen den 26 november hos SP i Borås. Temat blev fastlagt till:

EMC i System.

 

Biologisk påverkan av EM-fält är ett efterlyst tema.

3        Nyheter och meddelanden från mötesdeltagare

·              Stellan Stenmark, kassör, informerade att nya dokument för fullmakt till IEEE Piscataway NY USA, är översända samt att vi begärt dispens fram till årsskiftet. Fullmakten gäller dispositionsrätt till föreningens bankkonto. Vi är den enda underförening i Sverige som inte är klar med denna process, något blev fel vid behandlig av detta ärende förra hösten.

·              Jan Carlsson, SP, informerade om kommande konferenser:
-
IEEE Japan, Sendai, 1-4 juni 2004
- IEEE USA, Santa Clara, 9-13/8 2004.
- EMC Euro Nederländerna, Eindhoven, 6-10/9 2004
- EUROEM Tyskland, Magdeburg, 12-16/7 2004
- Zürich, ETH, 15-17/2 2005

Två ESD-dokument överlämnades av K-G Lövstrand via Jan Carlsson.
K-G låter även hälsa att Handbok 433 nu är under remiss.

·              Göran Undén, FMV, lämnade rapport från höstens konferens 18-22/8 i USA, Boston. Bland de mer intressanta presentationerna nämndes ”Comparison of Current Characteristics of Lightning Strokes Measured at the CN Tower and at Other Elevated Objects” och Clayton Paul’s presentation och genomgång av Maxwells Ekvationer. En annan iakttagelse var förekomsten av filterrepresentation lik den som används i EMEC. Totalt presenterades 170 papper i fyra parallella sessioner.

·              Jan Welinder, SP: Vi erbjuder idag två olika typer av kalibreringar inom EMC-orådet. E-fältsprobar för frekvenser 10 kHz - 18 GHz och antenner för 30 MHz - 18 GHz. Beträffande civil EMC-provning har SP bra täckning. På senare tid har metoder för ökad mätnoggrannhet utvecklats det är då främst med hjälp av statistiska metoder. SP anser att noggrannheten idag möter internationella krav upp till frekvensen 40 GHz.

·              Hans Kohlén, Intertek ETL SEMKO: Forum of laboratories implementing EU Electromagnetic Compatibility Directive” är ett nätverk för EU kandidatländer beträffande införande av EU:s EMC mätmetoder. De medverkande parternas teoretiska kunskaper är goda. Erfarenhet av praktisk tillämpning saknas dock. Detta är ett EU-finansierat projekt med löptiden 27 månader. För ytterliggare information se: www.for-emc.org

·              Ingemar Islander, CE-BIT, med gästen Siegfried Klezar, EM TEST, informerade om nya normer beträffande ESD test samt visade EM TEST´s nya ESD-pistol dito. För ytterliggare information se: http://www.emtest.com/

                   samt bilagorna:

o        New ESD Draft-commercial

o        New ESD Draft-technical

4        Presentation av Örebro Universitet och Elektronikinstitutionen

Värd för mötet var Örebro Universitet, och professor Dag Stranneby. Dag inledde med en historisk återblick av utvecklingen från starten på 60-talet till universitet år 2000. Idag är det 13 000 studenter fördelat på 10 institutioner. Därav har teknikinstitutionen: 1.200 studenter, 88 fast anställda och 25 externa föreläsare. Se http://www.oru.se för mer information. Det bör också nämnas, att ett flertal forskargrupper har bildats. Forskning bedrivs inom följande tekniska områden:

o      Tillämpade autonoma sensorsystem (mobila robotar, modeller och artificiell intelligens),

o      Intelligenta styrsystem (vision och fuzzy Control),

o      Lärande system (robotnavigering och neurala nätverk)

o      Sensorsystem (elektronisk näsa och elektronisk tunga)

 

Verksamhet med anknytning till EMC-området är: Modväxladkammare för mätning på mobilantenner och antenneffektivitet, felsökning och test (beröringsfritt genom avkänning av EM-fältet), ESD samt Elektronikproduktion och då främst ”underfill” i samband med flip-chip montage.          

5        ESD ur ett historiskt perspektiv, ETL SEMKO, Lars-Olov Johansson

Vi fick förmånen att lyssna till en mycket intressant historik kring ESD-pistolens tillblivelse och användning. Efter ett antal år sålde Lars-Olov rätten till Schaffner i Zürich som även tog upp produktionen.

·              Se bilaga!: ESD-påverkan på elektronik, 1974 - 2003

6        ESD tålighet, EMC SERVICES, Miklos Steiner

Elektroniska kretsars påverkan av ESD samt skydd mot ESD. Se bilaga!:

ESD_IEEE

7        Elektrostatiska mätningar – problem och utmaningar, Örebro
Universitet EPE, Birgitta Andersson

ESD skador på elektroniska kretsar och metoder att mäta elektrostatiska laddningar. Se bilaga!:

Mätmetoder ESD

8        Kan ESD-skyddskläder dämpa ett kvasistationärt elektriskt fält?
SP, Lars Fast

Lars Fast visade att ESD-skyddskläder fungerar under förutsättning att de kombineras med ESD-skor eller ESD-armband. Det krävs alltså någon form av jordning eller avledning för att reducera uppladdning och därmed även minskad magnitud på urladdningen. Se bilaga!:

Lars Fast

9        Near-field analysis of Superluminally Propagating Electromagnetic
and Gravitational fields, Örebro universitet EPE, William Walker

Denna presentation angav möjlighet till informationsöverföring med överljushastighet. D.v.s. att informationen kan nå målet innan den sänts. Var och en må själv fundera över konsekvenserna av ett sådant system. Skapar det möjligheter eller uppstår konflikt med idag accepterade lagar?


10      Summering

Ordförande Jan Carlsson summerade dagen och tackade föreläsare för deras insatser samt Dag Stranneby för värdskapet. Vidare överlämnade Jan två ESD dokument från K.-G. Lövstrand, vilket vi tackar för.

Dessa var:

ESD-kärl2

ESD-översikt

 

Vid pennan

Stellan Stenmark

Sekreterare IEEE EMC Society Sweden Chapter