PROTOKOLL FRÅN IEEE-EMC FÖRENINGSMÖTE NR 37

 

Tid: Onsdag den 26 november 2003
Plats: SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås

Närvarande: 32 st.

 

1                   Samling

1.1                 Ordförande Jan Carlsson hälsade välkommen

1.2                 Mötet ansågs behörigt utlyst

1.3                 Protokollet från föregående möte godkändes

1.4                 Val av mötesordförande, Jan Carlsson.

1.5                 Val av sekreterare, Stellan Stenmark.

1.6                 Årsberättelse och ekonomirapport presenterades

1.7                 Årsberättelse

1.8                 Ekonomisk rapport - Bokslut per 2003-11-20

1.9                 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

1.10              Avgående ordförande Jan Carlsson samt sekreterare och kassör Stellan Stenmark avtackades

1.11              Jan Welinder presenterar valberedningens förslag:
Ordf.
Leif Junholm, FMV, vice ordf. Jan Carlsson, SP, sekr. & kassör Åsa Hamberg, Aerotech Telub

1.12              Mötet röstade enhälligt för valberedningens förslag

1.13              Valberedning: Omval av valberedningen: Jan Welinder, P-O Eriksson och Bo Jakobsson. Suppliant Christer Bjurek

1.14              Övriga frågor: Ulf Nilsson frågade med anledning av att det under senaste året förlupit mycket lång tid mellan översändande och publicering av protokoll och kallelser på föreningens hemsida om det kan vara bättre att ha en egen webbmaster. Mötet beslöt att testa nuvarande lösning ännu en tid. Om det inte blir förändrig till det bättre får nya styrelsen i uppdrag att ta upp frågan och överväga beslut om nya rutiner.

1.15              Årsmötesförhandlingarna avslutades

2        Kommande möte

Vårmötet 2004 beslöts äga rum den 21 april. Det föreligger för närvarande inget förslag på plats och mötesvärd. Styrelsen har i uppdrag att som vanligt arrangera nästa möte och skicka ut inbjudan i god tid.

3        Nyheter och meddelanden från mötesdeltagare i övrigt

·              Jan Carlsson tackade Stellan Stenmark för väl utfört arbete under de gångna åren genom att överlämna en flaska innehållandes icke nämnbar dryck.

·              Ingemar Islander tackade Jan Carlsson och Stellan Stenmark för utfört arbete under de gångna åren genom överlämnande av ett antal symboliska miniatyrer.

·              Jan-Olof Brink förärade avgående sekreterare med slips med motiv från U-båtar och ytfartyg

·              Göran Undén förärade avgående sekreterare med en ficklampa.

·              Stellan Stenmark tackade för visat förtroende under arbetet i styrelsen och gav även uttryck för den stimulans det inneburit att få utföra dessa sysslor.

·              Lars-Erik Juhlin: ABB, presenterade delar av rapport från korrosionsinstitutet. Rapporten gäller studie av ledande packningar. Vidare föreslogs att Lena Sjögren, korrosionsinstitutet, inbjuds att presentera rapporten i sin helhet.

·              Ulf Nilsson presenterade ny medarbetare på EMC SERVICES, Lennart Hasselgren. Lennart kommer närmast från IVF och är känd från ett flertal EMC-projektpresentationer. Ulf efterlyste även artiklar till E3 Magazine.

·              Stellan Stenmark informerade att det finns stort intresse från våra norska EMC kollegor att få kallelse till våra möten. Tre namn finns idag med på mejl-listan. En av dessa personer var sammankallade under den tid det norska EMC chaptert var aktivt.

4        EMC Considerations for large Telecom Systems, Ming Ye and
Alexandru Anton Ericsson AB.

Vid installation av elektriskt stora system kan det ifrågasättas om CE + CE = CE. Eller som ∑CE = CE British Telecom föreslår följande:
EsystemdBμV / m = E unitdBμV / m + 20 log(n), där n är antalet system.
Detta säger, att Eunit måste ha en reduktion, motsvarande 20 log(n).
Vid icke synkrona system eller elektriskt stora system visar praktiska försök att ovan nämna förslag ställer onödigt stort krav på att hålla E-fältnivån låg. Se vidare följande bilagor:

IEEE_Ming_Anton.ppt
IEEE_Ming_Anton_4.pdf
IEEE_Ming_Anton_5.pdf
IEEE_Ming_Anton_6.pdf

5        Presentation av SP

Jan Jacobson, Enhetschef Elektronik. SP: s vision är ”Ett internationellt ledande forsknings och teknologiinstitut med avgörande betydelse för ett konkurrenskraftigt näringsliv och en hållbar samhällsutveckling” Uppdragen omfattar forskning och provning till tillämpning och användning. SP har ca 600 anställda varav 48 på elektronikenheten. Omsättningen är ca 440 Msek/år. I huvudsak kommer intäkterna från betalda industriprojekt, en ringa del utgörs av stadsanslag. Stadsanslag kan sökas för uppgifter gynnande näringslivet men för vilka det är svårt att få ersättning från näringslivet. För övergripande information som SP se vänligast webbsite:
www.sp.se

7        Jan-Olof Brink, Kockums Karlskrona, El-miljö i projektet ”korvett
typ Visby”

Projektet presenterades ur en elmiljöingenjörs synvinkel. Det framkom att korvett typ Visby är ett mycket komplext elektromagnetiskt projekt. Förstudier startades av FMV redan 1987. Kockums kom med i ett förprojekt 1991. Första fartyget överlämnades 2002 och slutleverans blir 2007. Elmiljörelaterade krav är: Blixt, EMP, EMC, ESD, Magnetik, RÖS och RCS. För mer information se f&uoml;ljande bilaga: IEEE_JO_BRINK.ppt

 

8        Jan Welinder, SP, provning ”in situ”

Provning av ett systems EMC egenskaper i fält efterfrågas ofta. Orsaken till prov hemma hos kunden är att provobjektet är för stort eller besvärligt att flytta. Det kan även vara så att provobjektet kräver kringutrustning vilken är svår att flytta t.ex. gas/kylvatten/renrum mm. Ledningsbunden provning är ofta ganska oproblematisk även om det inte går att åstadkomma jordplan enligt gällande normer. Besvärligare är fältburen provning emission eller påstrålat. Standarden har uppmärksammat behovet av fältmätningar för emission och här kan CISPER 16-2 eller CISPER 11 tillämpas. För mer information se väligast bilaga:
IEEE_EMC _In_Situ.pdf

9        Barbro Nordström, FMV, El-miljö i JAS-projektet

Elmiljö i projekt ”flygfarkoster”. En viktig faktor är förmåga och säkerhet av System av System. För detta krävs teknisk specifikation med verifierbara krav. I steg 1 valideras kundspecifikationen mot behov och krav som FMV ansvarar för. I steg 2 verifieras produkten mot specifikation. Slutligen i steg 3 valideras produkten mot kundbehovet, typleveranskontroll, FMV ansvarar. För mer information se bilaga:
IEEE_Bo_Nom.pdf


10      Bo Granbom, Aerotech Telub, Systemanalys av antennanslutnasystem på JAS 39 Gripen

Bland antennanslutna system kan nämnas: Kommunikation, navigation, igenkänning, målinmätning, motmedelsystem och laster. Systemanalys innebär: prestanda (analys av enskilda delsystem till kompletta system), signaturegenskaper (från sensor till system inklusive bakgrund/brusnivåer) samt samexistens (analys av intern och extern telekonflikt).

För mer information se bilaga:
Systemanalys av antennanslutna system på JAS 39 Gripen.pdf

11      Studiebesök och summering

Jan Carlsson, SP, summerade dagen och tackade alla föredragshållarna. Efter det inbjöds intresserade deltagare till en rundvandring i SP:s EMC laboratorium. De lokaler som visades var Faraday som är SP:s största mätrum där det i huvudsak utförs provningar för fordonsindustrin samt Tesla som är en mellanstor kammare i första hand avsedd för industriprodukter med storlek upp till storleken av en personbil.

 

 

 

Vid pennan

Stellan Stenmark

Sekreterare IEEE EMC Society Sweden Chapter