PROTOKOLL FRÅN IEEE-EMC FÖRENINGSMÖTE 40

(11 bilagor)

 

 

Tid: Måndagen 17 januari 2005

Plats: Arbetslivsinstitutet, Norr i Umeå

Närvarande: 24 personer, se bilaga 1

 

 

1                                        Årsmöte

 

1.1                                  Ordförande Leif Junholm hälsade alla välkommna.

1.2                                  Mötet ansågs behörigen utlyst.

1.3                                  Protokollet från föregående möte godkändes.

1.4                                  Val av mötesordförande, Leif Junholm

1.5                                  Val av mötessekreterare, Barbro Nordström

1.6                                  Dagordningen godkändes utan några ändringar, bilaga 2

1.7                                  Verksamhetsberättelsen presenterades, bilaga 3

1.8                                  Den ekonomiska rapporten fanns inte tillgänglig vid mötet på grund av att Åsa Hamberg fått sent förhinder att deltaga.

                      Den ekonomiska rapporten har tagits fram och bifogas nu till protokollet,
                      bilaga 4 och 5.

1.9                                  Styrelsens ansvarsfrihet under 2004.
Mötet beslutade att utan en ekonomisk rapport skulle frågan om styrelsens ansvarsfrihet under 2004 bordläggas med målsättning att frågan tas upp vid nästa möte.

1.10                              Bo Jakobsson presenterade valberedningens förslag:
Ordförande: Leif Junholm, FMV, omval
Vice Ordförande: Jan-Olof Brink, Kockums, nyval
Sekreterare & kassör: Bo Granbom, Aerotech Telub, nyval

1.11                              Mötet röstade enhälligt för valberedningens förslag.

1.12                              Förslag till Valberedning:

Jan Welinder, SP, omval

Bo Jakobsson Aerotech Telub, omval

Magnus Höijer, FOI, nyval

1.13                              Mötet röstade enhälligt för ovanstående förslag.

1.14                              Inga övriga frågor

1.15                              Årsmötesförhandlingarna avslutades.

 

2                                        Kommande möten

 

Vårmötet beslöts att läggas 21 april på ABB. Mötet blir ett samarrangemang med SNRV, sektion E. Tema – Elektromagnetiska beräkningsmetoder med fokus på högspänningsteknik och elkvalitet.


Listan med mötesförslag kompletteras med ”Transport EMC eller EMC i transporter”, bilaga 6.

 

 

 

 

3                                        Nyheter och information från medlemmarna

 

-         RVK05

Mats Bäckström informerade om att RVK05 får en stark EMC-profil med 11 bidrag och en key-note speacher. Dave Giri från Pro-Tech, Alamo, CA, USA

 

-         Är EMP ett hot mot det civila samhällets infrastruktur?

Mats Bäckström och Göran Undén informerade om att de tillsammans med Krisberedskapsmyndigheten arrangerar en workshop med tema ”Är EMP ett hot mot det civila samhällets infrastruktur?”. KBM är värd och olika myndigheter är inbjudna.

 

-         Hemsidan

Leif Junholm informerade om att vår hemsida nu ligger nere avseende länkar till bilagor. Vår hemsida skall sökas under http://www.ieee.se och sedan vidare till EMC under CHAPTERS.

Aerotech Telub i Östersund har lovat att ta på sig det administrativa ansvaret för vår hemsida.

 

-         IEEE EMC Society Newsletter.

Mats Bäckström efterlyste notiser från våra möten i IEEE EMC Society Newsletter.

 

4                                        PRESENTATIONER


Kjell Hansson-Mild hälsade oss välkomna. Efter lunchen fick vi en mycket uppskattad visning av ALI:s forskningslaboratorium.

Vi besökte försöksplatserna för:
*  bullerstörningar - där vi fick lyssna till vad förskolepersonal kan utsättas vid i sitt arbete
*  intensivt lågfrekvensbuller
*  vibrationer  - där några av oss skakade runt i ”skogsmaskiner”
*  bildskärmstörningar
*  EM-fält låg nivå - där försökspersoner exponerades för elektriska fält.

 

Bilaga 7          Kjell Hansson-Mild Presentation av Arbetslivsisntitutet (ALI), speciellt ALI, Norr. ALI-IEEE2005)

 

Bilaga 8          Kjell Hansson-Mild, ALI, Kommande EU-direktiv avseende risker för EM-fält. (Eudirektiv2)

 

Bilaga 9          Kjell Hansson-Mild, ALI, Översikt om forskning kring mobiltelefoner och hälsa. (öron 2004)

 

Bilaga 10        Monica Sandström, ALI, Elöverkänslighet, en aktuell översikt. (ELÖIEEA)

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 11        Eduardo Figueroa-Karlström, ALI, Kontinuerlig övervakning av allmänhetens exponering för EMF (basstationer). (IEEE)

Den beskrivna förslaget till kontinuerlig övervakning förekommer i några europeiska länder bl a på Malta där resultat från mätningar finns på en hemsida http://www.mca.org.mt/emfaudit

 

5                                        Avslutning

 

Leif Junholm tackade ALI för ett möte där andra aspekter än bara de tekniska på EMC-arbetet uppmärksammats och deltagarna för visat intresse. Deltagarna tackade arrangörerna på ALI med en applåd.

 

 

Vid protokollet                                        Godkännes

 

 

 

Barbro Nordström                                   Leif Junholm

Mötesskreterare                                      Mötesordförande