Elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält

2012 kom ett nytt EU-direktiv gällande hälso- och säkerhetskrav med avseende på elektromagnetiska fält (EMF) att träda i kraft. Kravet innebär att det åligger en arbetsgivare att bevisa att en arbetsplats klarar de nya kraven. Det fanns tidigare ett liknande direktiv men det nya inkluderar frekvensintervallet 0 - 3 MHz, vilket innebär att de kraven, från och med 2012, sträcker sig mellan 0 - 300 GHz.

Vi kan erbjuda ett komplett tjänsteutbud för att visa överensstämmelse med gränsvärden* enligt EU-direktivet. Detta innebär att vi kan fastställa och om nödvändigt mäta och/eller beräkna de nivåer av elektro-magnetiska fält som anställda utsätts för. Om insatsvärdena överskrids, kan vi fastställa och om nödvändigt, med hjälp av numeriska simuleringar eller andra analyser bestämma om exponeringsvärdena har överskridits eller inte. Om nivåerna av exponering har överskridits kan vi, i samråd med den anställde, tänka ut och genomföra en åtgärdsplan i syfte att förhindra vidare exponering utöver gränsvärdena. Våra resurser omfattar mätverktyg likväl avancerade verktyg för analyser av komplexa omgivningar samt mätningar av SAR i människokroppen.


* Exponeringsgränsvärdena syftar till att skydda mot akuta, omgående exponeringseffekter som uppstår på grund av kraftig exponering av elektromagnetiska fält. EU-direktivet omfattar inte långsiktiga effekter, bland andra eventuella cancereffekter, då avgörande vetenskapliga bevis saknas för ett orsakssamband mellan elektromagnetiska fält och långsiktiga hälsoeffekter. Eftersom de angivna gränsvärdena är storheter som inte kan mätas har de uttryckts i form av mätbara insatsvärden. Överensstämmelse med dessa värden fastställer att de överensstämmer med de relevanta gränsvärdena. Om insatsvärden överskrids, ska arbetsgivaren fastställa och, om möjligt, beräkna om exponeringsgränsvärdena är överskridna.